KOLS

ชื่อ โนยองอู ตำแหน่ง แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง
สมาชิกสามัญของสมาคมผิวหนังแห่งประเทศเกาหลี

สมาชิกสามัญของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศเกาหลี

สมาชิกสามัญของสมาคมเลเซอร์แห่งประเทศเกาหลี

สมาชิกสามัญของสมาคมความงามและศัลยกรรมผิวหนังแห่งประเทศเกาหลี

อดีต) ผู้อำนวยการคลินิกผิวหนัง โอราเคิล อับกูจอง

ปัจจุบัน) ผู้อำนวยการคลินิกผิวหนัง โอราเคิล ชองดัม
มุมมอง # 313 วันที่ลงทะเบียน 2023.10.30

โทรศัพท์

ติดต่อ TENTECH

+82-70-4351-1329